ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ (1000€)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να υποβάλλουν στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας τα δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση του ετήσιου στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 κάθε Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη 09.00-14.00 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος (ΦΕΚ 393Β/2013):

  1. Ο προπτυχιακός φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη κατοικία (στην έδρα της σχολής του) για την απόκτηση πρώτου πτυχίου.
  2. Προπτυχιακός Φοιτητής ο οποίος βρίσκεται σε βασικό έτος σπουδών, δηλαδή έως και 4ο έτος ή 6ο έτος μόνο για Ιατρική, κατά το  ακαδ. έτος 2015-2016 και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το 50% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδ. έτους (2014-2015).
  3. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 έως 30.000€  προσαυξημένο κατά 3.000€ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός.
  4. Ακίνητη Περιουσία όλης της οικογένειας (γονέων και τέκνων) με πλήρη κυριότητα ή επικαρπία έως 200 τ.μ. (στεγασμένοι χώροι) με εξαίρεση κατοικίες που βρίσκονται σε δήμο με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο (υπόχρεος φορολογικής δήλωσης) που θεωρείται ότι βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής.

Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος. Έγγαμη φοιτήτρια είναι δικαιούχος η ίδια εφόσον έχει δικά της εισοδήματα και συντρέχουν και οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση

δικαιούχου

βλ. παραπάνω: Δικαιούχος

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.merimna.uoc.gr 

2

Εξουσιοδότηση

Δικαιούχου

Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου (π.χ. από κάποιο ΚΕΠ)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.merimna.uoc.gr 

3

Πιστοποιητικό καλής

επίδοσης

Οι φοιτητές (και οι πρωτοετείς) υποβάλλουν στη Γραμματεία του τμήματός τους σχετική αίτηση

Γραμματεία Τμήματος

https://student.cc.uoc.gr/

4

Πράξη Διοικητικού

Προσδιορισμού Φόρου

(Εκκαθαριστικό Σημείωμα)

φορολογικού έτους 2015

ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαραίτητο Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους.

Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται η απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα του φοιτητή.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν τελευταία Φορολογική Βεβαίωση Προσόδων έτους 2015 όλων των μελών της Οικογένειας

ΕΛΛΑΔΑ

TAXISnet http://www.gsis.gr

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Οικονομικών

Τμήμα Φορολογίας

5

Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) Φορολογικού έτους  2015

Απαραίτητο Ε1 τρέχοντος έτους, εφόσον ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος.

ΕΛΛΑΔΑ

TAXISnet http://www.gsis.gr

6

Βεβαίωση Δηλωθείσας

Περιουσιακής Κατάστασης

(Ε9) κατά την

1η Ιανουαρίου 2016

όλης της οικογένειας

Απαραίτητο το Ε9 δικαιούχου (πατέρα),Ε9 συζύγου (μητέρας) και Ε9 προστατευόμενων τέκνων . Δεκτές γίνονται εκτυπώσεις μέσω της εφαρμογής Ε9 του TAXISnet όπου αναγράφεται ότι «Δεν έχει διαμορφωθεί περιουσιακή εικόνα για το έτος 2016»ή κενή βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης. Κύπριοι φοιτητέςυποβάλλουν Πιστοποιητικό Ακίνητης Ιδιοκτησίας όλων των μελών της οικογενειας 

ΕΛΛΑΔΑ

Εφαρμογή Ε9 -TAXISnet

http://www.gsis.gr

ΚΥΠΡΟΣ

Τμήμα Κτηματολογίου & Χωρομετρίας

7

Υπεύθυνη Δήλωση

(Ν.1599/1986)

του δικαιούχου γονέα

Υποβάλλεται σε περίπτωση που υπάρχουν ανήλικα τέκνα και δεν υποβάλλουν Ε1 & Ε9, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015)

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.merimna.uoc.gr 

8

Υπεύθυνη Δήλωση

(Ν.1599/1986)

του φοιτητή

Δήλωση που αφορά στην υποβολή ή όχι των Ε1 & Ε9, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015), Εφόσον υπάρχει διαζύγιο, δηλώνει το ονοματεπώνυμο του γονέα που επιβαρύνει για τα έξοδα σπουδών και διαβίωσης.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.merimna.uoc.gr 

9

Πιστοποιητικό οικογενειακής

κατάστασης δικαιούχου

Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση στην οποία αναφέρονται τα μέλη της οικογένειας και ημερομηνία γέννησης τέκνων

ΕΛΛΑΔΑ

Δημοτολόγιο ή μέσω ΚΕΠ

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

10

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

του φοιτητή

Ως μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή.

Κύπριοι φοιτητές υποβάλλουν Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ΕΛΛΑΔΑ

Υπηρεσία Δήμου ή μέσω ΚΕΠ

ΚΥΠΡΟΣ

Πρόεδρος Κοινότητας

11

Απόδειξη Υποβολής

Δήλωσης Πληροφοριακών

Στοιχείων Μίσθωσης

Ακίνητης Περιουσίας

ΠΡΟΣΟΧΗ! Είναι το Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Ισχύει για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από 1.1.2014 και εξής. Όσες έχουν συναφθεί προγενέστερα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει ο φοιτητής βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης συνεχόμενης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα.

TAXISnet

http://www.gsis.gr

12

Φωτοτυπία της πρώτης

σελίδας βιβλιαρίου

Ελληνικής Τράπεζας του

δικαιούχου

Απαραίτητο το IBAN λογαριασμού Ελληνικής Τράπεζας, (GR) στον οποίο αναγράφεται το όνομα του δικαιούχου (μεταξύ και άλλων) όπου θα κατατεθεί το επίδομα. Βιβλιάριο ΤράπεζαςΔικαιούχου
13

Υπεύθυνη Δήλωση

δικαιούχου

(Ν.1599/1986)

-περί μη είσπραξης στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά

-περί ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων

- περί μη διαμονής του φοιτητή σε φοιτητική κατοικία του Πανεπιστημίου Κρήτης

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Φοιτητική Μέριμνα

http://www.merimna.uoc.gr

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία

Νόμος 3220 του 2004

ΦΕΚ 393 Β 21-2-2013

Περί γνησίου υπογραφής

Προθεσμία υποβολής