ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017.

 

       Σας γνωρίζουμε στο ΦΕΚ 2993Β΄/31-8-2017 δημοσιεύτηκε η με αριθ.140832/Ζ1/25-82017 ΚΥΑ που αφορά στον «Καθορισμό διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης» για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και εφεξής.
Οι βασικές αλλαγές που επέρχονται με την ανωτέρω ΚΥΑ είναι οι ακόλουθες:
1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε κεντρική εφαρμογή που αναπτύχθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το ΕΔΕΤ Α.Ε.
2. Το μεγαλύτερο μέρος των κριτηρίων χορήγησης (κυρίως εισοδηματικά και περιουσιακά) θα ελέγχονται με αυτόματη διασύνδεση-διαλειτουργικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής αιτήσεων με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με το Πληροφοριακό Σύστημα Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
3. Για τα κριτήρια που για κάποιο λόγο δεν ολοκληρωθεί ο ηλεκτρονικός έλεγχος (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ) θα προσκομίζονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του ιδρύματος, από την οποία και θα ελέγχονται. 

 

Άρθρο 8 - Μεταβατικές - Τελικές Διατάξεις Ειδικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι αιτήσεις του άρθρου 4 θα υποβληθούν σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

 

 ΦΕΚ 2993/Β/31-8-2017